Zielone Studio Renata Desko

Ul. Wojska Polskiego 102 m
62-030 Luboń
info@zielone-studio.pl
Kom. 605 409 664

Fabian Naleziński

Kom.730 322 426

rainfab.info@gmail.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie cele przetwarzania danych osobowych?

 • Kontakt zwrotny lub odpowiedz na pytanie
 • Prezentacja oferty lub informacji
 • Dla celów podatkowych i rachunkowych
 • Wysłanie korzystnych informacji o ogrodnictwie
 • Marketing własnych produktów i usług

Jakie informacji gromadzimy?

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres korespondencyjny
 • Adres wykonania usług
 • Numer PESEL lub dokumentu tożsamości (tylko przy podpisaniu umowy)
 • Jeżeli dotyczy, to nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP (tylko przy podpisaniu umowy)

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie przekazujemy żadnym osobom trzecim bez zgody na to Państwa.

Jak długo przechowujemy danę?

Przechowujemy informacje osobiste przez czas wymagany w celu, w jakim takie informacje zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Oznacza to, że informacje zostaną zniszczone, gdy nie będą już potrzebne.

Jakie Klient ma prawa związane z przetwarzaniem danych?

 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (np. dla celów marketingowych, analitycznych lub statystycznych, lub ze względów związanych z ochroną mienia) – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kto jest administratorem i operatorem danych osobowych?

Operatorem i administratorem danych osobowych jest Zielone Studio Renata Desko z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 102 m, 62-030 Luboń.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą mailową na adres:

info@zielone-studio.pl

Wyślij do nas zapytanie.